Project

Dutch Bakery Group

De Vraag

Dutch Bakery Group heeft de behoefte geuit om op een integrale manier aan de slag te gaan met de verduurzaming van de organisatie: het analyseren van de mogelijkheden hiervoor en vervolgens het strategisch verankeren van een sterke ambitie welke als een richtinggevend kader kan dienen voor de organisatie en haar partners. Aanvullend hierop is er de behoefte ontstaan om Route Circulair de rol van duurzaamheidsmanager tijdelijk te laten vervullen om als aanjager op te kunnen treden voor nieuwe initiatieven en interventies, en het onderhouden van contacten met belangrijke stakeholders zowel intern als extern.
Dutch Bakery Group ziet dat om een toekomstbestendige organisatie te blijven, het essentieel is voor zowel haarzelf als ook haar ketenpartners om noodzakelijke stappen te zetten op verduurzaming. Zo wordt het thema belangrijker op Europees niveau door middel van nieuwe regelgeving als de CSRD, neemt de prijsdruk toe en is de beschikbaarheid van grondstoffen niet altijd meer verzekerd. De toepassing van bijvoorbeeld regeneratieve principes bij de graanteelt, circulaire principes bij het managen van waardestromen of energiebesparingsmaatregelen in productie en logistiek zijn hierbij essentieel voor een toekomstbestendige bakker(sketen).

de context

aanpak

Voor het ontwerp van een integraal en gedragen strategisch duurzaamheidsplan scherpen we de strategie aan op het gebied van duurzaamheid en de bijbehorende doelstellingen en per doelstelling definiëren we, samen met de operatie, bijbehorende activiteiten dan wel initiatieven inclusief de nodige KPI’s. Hierbij ligt de primaire focus op de belangrijkste MVO-thema’s op basis van de materialiteitsanalyse en de bijbehorende verandercapaciteit. Voor de nodige verankering worden leidende MVO-principes opgesteld en in samenwerking met interne thema experts een duidelijke verdeling gemaakt van rollen, taken en verantwoordelijkheden. Parallel daaraan wordt het externe stakeholderveld actief benaderd om samenwerkingskansen te definiëren en initiëren ten behoeve van de opgestelde doelen.
Dutch Bakery Group heeft (na afronding) van het project een strategisch duurzaamheidsplan welke gedragen wordt door de interne & externe stakeholders, heeft initiatieven en processen ontplooit die hier vorm aan geven en positioneert zich daarmee als een van de leidende partijen op duurzaamheid en circulariteit in de bakkerijsector.

resultaat

Bekijk ook deze projecten

Route Circulair           © 2020          Privacy & Terms         Algemene Voorwaarden