Project

ROM Utrecht Region

De Vraag

In samenwerking met de ROM heeft Route Circulair de Roadmap ‘Circulair Bouwen’ ontwikkeld. De ROM Utrecht heeft wens uitgesproken om deze onderlinge samenwerking verder uit te bouwen naar een volwaardig programma ‘Digitalisering in de circulaire bouweconomie’ en een ecosysteem op dit thema in de regio te activeren.
In 2021 is de ROM gestart om het circulaire landschap in kaart te brengen in de Utrecht Region. Na een periode met grondige deskresearch, gesprekken met relevante partijen, missietafels en een uitgebreide ecosysteemanalyse, is geconcludeerd dat de regio waarin de ROM Region Utrecht actief is een uniek bedrijvencluster heeft dat gericht is op ‘Digitalisering in de circulaire bouweconomie’. Na afstemming met de Provincie Utrecht is vastgesteld dat dit innovatieprogramma ondersteunend is aan de gestelde doelen in het convenant duurzaam bouwen en dat het tevens onderdeel is van het bredere programma Earth Valley. Het op te richten programma moet bijdragen aan het opschalen en betaalbaar maken van duurzame woningbouw en het vinden van goede afstamming van innovatie uit de markt met relevante spelers (publiek-privaat).

de context

aanpak

Route Circulair heeft voorzien in de behoefte van de ROM regio Utrecht om een publiek-privaat ecosysteem op te bouwen. Na een periode met grondige deskresearch, gesprekken met relevante partijen en een uitgebreide ecosysteem analyse, is de focus van het programma bepaald en zijn er een aantal workshops georganiseerd. Deze workshops, zogeheten ‘missietafels’, hebben plaatsgevonden om de input vanuit de verschillende stakeholders (23 MKB’ers, 9 corporates, 4 bedrijfsnetwerken, 4 kennisinstellingen en 4 (semi) overheden) samen te brengen tot een gedragen missie en roadmap die focus aanbrengen binnen het programma ‘Digitalisering van de circulaire bouweconomie’. Hieruit zijn een aantal relevante captains geselecteerd om een stevige basis te leggen onder het programma. Vervolgens is er met deze captains een Captains Dinner georganiseerd, wat uiteindelijk heeft geleid tot het ophalen van financiering en de start van het programma.
Route Circulair heeft in samenwerking met de ROM Utrecht een succesvol Captains Dinner georganiseerd. Met het ondertekenen van de Letter of Commitment door Vialis, Daiwa House, Stamhuis, DigiGo, TNO, Rabobank, Arcadis, ROM Region Utrecht en Provincie Utrecht kon de start worden gemaakt met het programma. We hebben een ecosysteem geactiveerd door het organiseren van events en het leggen van verbindingen met relevante initiatieven. Er is een programmastructuur ontworpen, programma voorbereid en een programmaorganisatie en governance ingericht. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de start van het programma DigiC per oktober 2022.

resultaat

Bekijk ook deze projecten

Route Circulair           © 2020          Privacy & Terms         Algemene Voorwaarden